Dragi uc?enici, pos?tovani roditelji i obrazovni djelatnici,

4. rujna 2023. g. zapoc?inje nova s?kolska godina u Hessenu, srdac?no Vas pozdravljamo u nas?oj s?kolskoj zajednici u s?kolskoj godini 2023/24!

Svake godine vis?e stotina mladih i starijih ljudi zapoc?inju kod nas svoje obrazovanje ili se nastavljaju kvalificirati, tez?ec?i s?kolskim i struc?nim diplomama. Pri tom Vi se pridruz?ujete novoj s?kolskoj zajednici, novim kolegama i nastavnicima. Upoznat c?ete nove predmete, sa struc?nim naglaskom i visokim stupnjem praktic?nih elemenata i obavljati uz nastavu prakse, koje c?e duz?e nego inac?e trajati te c?e bit jac?e vezane uz s?kolsku nastavu nego s?to ste dosad upoznali.

Mi c?emo Vas na s?kolskom putu rado podrz?avati i pratiti. Kako biste se u novoj s?koli sa svim temama i kontaktima dobro snas?li, mnogi djelatnici nas?e Werner-Heisenberg-Schule zajednic?ki su izradili vodic?, koji se svake godine az?urira. Zbog ekolos?kih razloga dobit c?ete samo mali broj dokumenata u tiskanom obliku - sve ostale dokumente moz?ete pronac?i online putem QR-koda u ovim materijalima.

Pored informacija koje su odmah relevantne za Vas, vodic? vam pruz?a mnoge informacije koje mogu postati vaz?ne kasnije ili u posebnim (z?ivotnim) situacijama, kao naprimjer informacije o nas?oj vrlo dobroj s?kolskoj savjetodavnoj sluz?bi kojoj se moz?ete obratiti sa pitanjima s?kolskih, struc?nih ili osobnih problema. Molimo Vas da prvo provjerite vodic? ili nas?u web-stranicu za odgovore na sva nastala pitanja - tako c?e se u vec?ini sluc?ajeva prva pitanja moc?i rijes?iti.

Aktualne obavjesti i interesantne uvide u s?kolu dobiti c?ete tijekom s?kolske godine preko nas?e WHS web- stranice, nas?eg insta kanala @whs4u, facebooka te preko vas?eg razrednika ili razrednice.

U s?kolskoj godini 2023/24 imamo dvije posebne s?kolske teme, i nadam se dobroj suradnji i sudjelovanju od strane uc?enika, predstavnika uc?enika, te roditelja i poslodavaca ukljuc?eni u obuku:

- U prvom polugodis?tu c?emo revidirati s?kolsku misiju nas?e s?kole.
- U drugom polugodis?tu c?e se odrz?ati sljedec?a tzv. metaevaluacija - Hessische akademija uc?itelja c?e evaluirati

nas? rad i izvijestiti o njemu nakon nekoliko tjedana.

Ako ste kao uc?enik, obrazovni djelatnik ili roditelj spremni sudjelovati u radu na s?kolskoj misiji i/ili metaevaluaciji, molimo vas da se neobavezno javite meni na adresu:

schmithals@whs-ruesselsheim.de.

Nakon toga c?u Vas informirati o pribliz?nom vremenskom okviru, terminima i daljnjim planiranim koracima – tada c?ete moc?i odluc?iti u kojem opsegu moz?ete i z?elite iznijeti svoje mis?ljenje. Veselim se ako ste spremni podrz?ati nas u ovim posebno vaz?nim temama!

Sada Vam z?elim dobar poc?etak na i sa Werner-Heisenberg-Schule, uspjes?no i zdravo vrijeme te radosti s tim, s?to c?ete nauc?iti i doz?ivjeti.

Vas?a ravnateljica

Top