Sevgili o?g?renciler, veliler ve eg?itimciler,
Hessen'de yeni eg?itim-o?g?retim y?l? 4 Eylu?l 2023 tarihinde bas?l?yor. 2023-24 Egitim ve o?gretim yili icin okulumuza hos geldiniz.

Her y?l degisik yas gruplarindan yu?zlerce kisi bizimle birlikte mesleki eg?itim ve o?g?renim yoluna girerler ya da bu yolda bir sonraki ad?m? atarak okul bitirme yeterlilikleri ve mesleki eg?itim yeterlilikleri ic?in c?abalarlar. Bunu yaparken yeni bir okul toplulug?u, yeni o?g?renci arkadas?lar? ve o?g?retmenlerle ilis?ki icinde olurlar.

Simdi sizler de yeni dersler, uygulama ile ilgisi yu?ksek mesleki odak noktalar? tan?yacak ve tam zamanl? okul formlar?nda s?imdiye kadar deneyimledig?inizden daha uzun su?reli ve daha yak?n okul bag?lant?s?na sahip stajlar yapacaks?n?z.
Bu egitim yolunda size destek olmaktan ve es?lik etmekten mutluluk duyacag??z. Tu?m konular ve irtibat kis?ileri ile yeni okulunuzda yolunuzu bulman?za yard?mc? olmak ic?in, birc?ok WHS personeli ortaklas?a bir rehber olus?turdu ve bunu her y?l gu?ncelliyor. C?evresel nedenlerden dolay?, yaln?zca birkac? belge bas?l? olarak elinize gec?ecektir - dig?er tu?m belgelere (belgelerdeki) QR kodu arac?l?g??yla c?evrimic?i olarak ulas?abilirsiniz.

Bu k?lavuzda, s?u anda sizin ic?in o?nemli olan bilgilerin yan? s?ra, daha sonra veya o?zel yas?aminizda da o?nemli olabilecek birc?ok bilgi yer almaktad?r; o?rneg?in, okul, mesleki veya o?zel sorunlarla ilgili sorularda yard?mc? olabilecek c?ok iyi okul dan?s?manl?k ag??m?z hakk?nda bilgiler bulabilirsiniz. Ortaya c??kan tu?m sorular ic?in lu?tfen o?nce k?lavuza veya ana sayfaya bak?n - bu, c?og?u durumda ilk sorular?niz icin yeterlidir. Ayrica ic?inde bulundug?umuz o?g?retim y?l? boyunca, okulla ilgili en son haberleri ve ilginc? bilgileri WHS ana sayfas?, @whs4u insta kanal?m?z, facebook ve s?n?f o?g?retmeniniz arac?l?g??yla alacaks?n?z.
“““““““

2023/24 eg?itim-o?g?retim y?l? ic?in iki o?zel okul konusu gu?ndemde olup o?g?renci toplulug?u, o?g?renci konseyi, veliler grubu ve eg?itim s?irketlerinden is?birlig?i ve kat?l?m bekliyorum:
- Y?l?n ilk yar?s?nda okulun misyon bildirgesini go?zden gec?ireceg?iz. - Y?l?n ikinci yar?s?nda, bir sonraki meta-deg?erlendirme yap?lacak - Hessen O?g?retmen Akademisi c?al?s?malar?m?z? deg?erlendirecek ve birkac? hafta sonra raporlayacak.
Eg?er misyon beyan? ve/veya meta-deg?erlendirme u?zerinde c?al?s?mak isteyen bir o?g?renci, veli veya o?g?retmenseniz, lu?tfen schmithals@whs-ruesselsheim.de adresinden benimle iletis?ime gec?in.
Daha sonra sizi yaklas??k zaman dilimi, son tarihler ve planlanan dig?er ad?mlar hakk?nda bilgilendireceg?im - daha sonra go?ru?s?u?nu?ze ve fikrinize ne o?lc?u?de katk?da bulunabileceg?inize ve katk?da bulunmak istedig?inize karar verebilirsiniz. Bu son derece o?nemli konularda bizi desteklemeye istekli olman?zdan memnuniyet duyar?m““““““““““

S?imdi size Werner Heisenberg Okulu'nda iyi bir bas?lang?c?, bas?ar?l? ve sag?l?kl? bir zaman ve o?g?reneceg?iniz ve deneyimleyeceg?iniz s?eylerden keyif alman?z? dilerim.

Okul Mu?diresi

Top